Cổ đông

 1 2 3 4 5 
Xem Dowload

Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức 2019

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 24/09/2018

Thông báo về việc chi cổ tức năm 2018

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

CBTT thay đổi số lượng phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông