Cổ đông

 1 2 3 4 5 6 
Xem Dowload

Thông báo chốt DSCĐ chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019

Thông báo chốt DSCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo chốt DSCĐ chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 24/09/2018

Thông báo về việc chi cổ tức năm 2018