Cổ đông

 1 2 3 4 5 6 
Xem Dowload

CBTT thay đổi số lượng phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2018

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông

CBTT phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 03/07/2018

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên tài khóa năm 2017

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ năm 2017

Thông báo nhận cổ tức bổ sung năm 2017

Document of Shareholders Extraordinary General Meeting SCC