Cổ đông

 1 2 3 4 5 6 
Xem Dowload

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 25/01/2018

Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông bất thường 2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

CBTT giao dịch chứng khoán lần 1-2018

CBTT phát hành cổ phiếu ESOP 2017

CBTT giao dịch chứng khoàng lần 1-2017

TB Chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

CBTT giao dịch chứng khoán lần 2-2017

Nghị quyết về việc chia cổ tức đợt 2/2017