Cổ đông

 1 2 3 4 5 6 
Xem Dowload

Thư mời Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐTN 2013

Nghị quyết về việc chia cổ tức đợt 1/2014

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ 2012

Thư mời Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012

Nghị quyết về việc chia cổ tức 2012

Nghị quyết về việc chia cổ tức đợt 2/2012 và đợt 1/2013

Thư mời nhận cổ tức đợt 2 - 2011

Biểu mẫu ủy quyền nhận cổ tức

Thư mời Đại hội Cổ Đông thường niên 2011