Lịch sử

1999

Trở thành Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn theo Quyết định số 1135/QĐ-Ttg ngày 07/12/1999 của Thủ Tuớng Chính Phủ.

2005 Đạt chứng chỉ ISO 9001:2000

TIN TỨC KHÁC

1990

2006

2007

2009

2010 - 2011