Lịch sử

2007

Chính thức trở thành công ty đại chúng, công bố thông tin theo quy định.

TIN TỨC KHÁC

1990

1999

2006

2009

2010 - 2011